در باره بخشداری زرقان

بخشداری زرقان در سال 1318 تاسیس شد که در حال حاضر به عنوان یکی از قدیم یترین بخشداری های کشور به حساب می اید