صفحه نخست / چارت سازمانی / ذیحساب دهیاران

ذیحساب دهیاران

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: نام آور

سمت: ذیحساب دهیاران

 

شرح وظایف ذیحساب دهیاران:

در دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽ را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را راﺳﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻃﻼق ﻧﻤﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎری وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﻦ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری دﻫﯿﺎری ﺑﻮده و ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺼﺮه ۱ ﻣﺎده ۳۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ، اﺻﻼح و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﻮدﺟﻪ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ.

وﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ

اﻟﻒ ـ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر.

ب ـ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ وﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ۳۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ.

ج ـ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ.

د- ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه و ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﺗـﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻫﯿﺎر

ه- ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ .

۴۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ.

و- اﻣﻀﺎی ﭼﮑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۴۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ.

ز – اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دﻫﯿﺎر در ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ۴۰ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ح- ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی دﻫﯿﺎری.

ط – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دﻫﯿﺎری

 

ﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دردﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

۱ ـ ﺣﺴﺎﺑﺪاری 

وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

اﻟﻒ ـ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺳﻨﺎد ﺧﺮﯾﺪ و ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ.

ب ـ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان.

ج ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دﻫﯿﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ.

د ـ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت.

ه ـ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﺎب اﻧﺒﺎرﻫﺎ.

و ـ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و داراﺋﯿﻬﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دﻫﯿﺎری.

ز ـ ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻌﯿﻦ و ﮐﻞ.

ح ـ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ.

ط- ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﯽ.

ی ـ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری.

ک – ﮔﺮد آوری و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اﺟﺮای اﻣﺮ ﺗﺴﺠﯿﻞ.

۲ـ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات

وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

اﻟﻒ – ﮔﺮدآوری ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدره از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر

ب – ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻫﯿﺎری ( درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس در ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ج – اﺧﺬ آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ درج در ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

د – ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل آﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ۱۹ ﻗﺎﻧﻮن دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ

ه – ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻫﯿﺎری ( درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺮاف ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۳۴ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ

و – ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش اﻓﺰاﯾﺶ ردﯾﻔﻬﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ دهیار

ز – ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ

ح – ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ درﺧﺼﻮص ﻟﻮاﯾﺢ ارﺳﺎﻟﯽ

ط – ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻫﯿﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ دﻫﯿﺎر

ی – ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼحﺑﺨﺸﺪاری، اﺳﺘﺎﻧﺪاری و… )

ک – ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻼن و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ

 

در باره bakhsh

داغترین ها

کارشناس عمران

نام: کامران نام خانوادگی: پوریان سمت: کارشناس عمران شرح وظایف دایره عمران: ۱- تشخیص نیازمندی های عمرانی بخش ...

مدیر دفتر بخشدار

نام: جمشید نام خانوادگی: بهرامی سمت: مدیر دفتر بخشدار شرح وظایف مدیر دفتر بخشدار: ۱- ...

کارشناس دهیاران و شوراها

نام: سید جلال نام خانوادگی: حسینی سمت: کارشناس دهیاران و شوراها شرح وظایف: اهداف:تلاش در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *