آخرین خبرها

🔶🔷*کسب سه مقام طلای مسابقات بین المللی در کشور روسیه توسط سه ورزشکار زرقانی*🔶🔷

♦️*استقبالی شایسته از ورزشکاران زرقان و مدال آوران رشته پاورلفتینگ در مسابقات بین المللی روسیه*♦️

🍃به گزارش روابط عمومی بخشداری زرقان؛کوشا بخشدار زرقان ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ شهردار و اعضای ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ شهر زرقان، ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ بخش و دیگر مسئولین ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ فرودگاه شیراز از سه ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ زرقانی ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ پاورلفتینگ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ که در کشور روسیه برگزار گردیده بود،استقبال کردند.

🍃آقایان عبدالرضا ربیعی مقام اول پیشکسوتان،امید حمزوی مقام اول رده بزرگسالان و محمد خالص حقیقی مقام اول جوانان از شهر زرقان استان فارس در مسابقات بین المللی پاورلفتینگ روسیه مدال طلای مسابقات بین المللی در کشور روسیه را کسب کردند.

🍃پس از همراهی این عزیزان و حضور و استقبال مردمی با نشستی صمیمی در سالن اجتماعات بخشداری زرقان کوشا بخشدار ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ خانواده ﺍﯾﻦ سه ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ جهانی ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ زرقانی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ سه ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭ طلای جهان ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎﻥ ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪﺍ ،ﻋﻤﻮﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ، ﻭ ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﻬﻨﯿﺖ گفت.

🍃وی در ﺍﺩﺍﻣﻪ افزود: ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﻡ زرقان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ زرقانی ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ها ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ،ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ بخش زرقان ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

🍃کوشا ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ و پیشکسوتان عزیز ﮐﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ زرقان ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﻓﺰﻭﺩ : شهر زرقان ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ بخش ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ زرقان ﮔﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ.

🍃وی عنوان کرد : ﺍﻧﺸﺎﻻ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ززقانیﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ سعی برآن داریم تا ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ امر ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺩاده شود.

🍃ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺯﺑﺎﻥ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ، ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﻭﺭﺯﺵ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺳﺖ .

🍃بخشدار زرقان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ بخش زرقان ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻧﺎﻡ زرقان ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻮﯾﻢ.

🍃ایشان همچنین ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺭﺯﺵ بخش ﮔﻔﺖ : ﺍﻧﺸﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ بخش ﺑﺎﺷﻴﻢ.

🍃شایان ذکر است ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﺀ گل و ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ این عزیزان ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔردید.

🍃ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ پاورلفتینگ،وزنه برداری، ﻭﻭﺷﻮ ﻭ ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .

پایان/

 

Check Also

عکس+بازدید جناب آقای مهندس رحیمی بخشدار محترم زرقان از پروژه های درحال اجرا روستای‌های بخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *