گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت هفته قوه قضائیه

ه مناسبت هفته ی قوه ی قضائیه با حضوربخشدار و مجموعه ی بخشداری،ریاست وکارکنان دادگاه عمومی بخش زرقان،نیروی انتظامی و سپاه پاسداران بخش قبور مطهرشهدا گلباران شد.🌸

🍃

Related posts: