نام: محسن

نام خانوادگی: حسینی

سمت: کارشناس امور اجتماعی

——————————————————————————————————————————————

شرح وظایف کارشناس امور اجتماعی:

۱. رسيدگي به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشي از خانواده هاي مستمند و محروم بخش .

۲. تشكيل جلسات عمومي در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالي ، بهداشت و ستاد حوادث غير مترقبه .

۳. پيگيري و حل اعترافات موردي در سطح بخش

۴. دست يابي به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگي اهالي بخش

۵. برقراري ارتباط نزديك با مسئولين بخش

۶. تنظيم گزارش ماهانه از اوضاع عمومي بخش

۷. برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي رروستا و بخش

۸. بررسي نيازها و مشكلات روستائيان

۹. انجام و پيگيري ساير امور محوله از جانب مافوق