به گزارش کمیته ی اطلاع رسانی  انتخابات بخش زرقان در روز پنجشنبه مورخ۹۵/۱/۲۴ ساعت ۱۷ پس از تایید  وحضور هیئت نظارت بخش زرقان‌(آقایان احمدصانعی،عبدالرحیم بهارلو و عباس جمشیدی) ۳۰ نفر از معتمدین از نقاط مختلف بخش دعوت گردیدند که پس از تشکیل جلسه با حضور  همه ی اعضای اداری و هیات نظارت و یک نفر غایب ،با رای مخفی ۱۴ نفر به طور داوطلب،کاندید هیئت اجرایی شدند که ۹ نفر از این عزیزان به عنوان معتمد اصلی  هیئت اجرایی انتخابات بخش زرقان به ترتیب رای به صورت زیر انتخاب شدند:  ۱-حمید امیدوار ۲۶رای  ۲-ارجمند سلطان زاده ۲۶رای  ۳-عبدالرضا جعفری ۲۵ رای  ۴-خیراله درخشان   ۲۵ رای  ۵-رمضان باصری    ۲۰ رای  ۶-مهدی منصوری    ۱۶رای  ۷-حمیدرضا کشاورز ۱۶رای  ۸-محمدرضا جعفری  ۱۶رای  ۹-ابراهیم رحیمی    ۱۴رای  ۱۰-رضا غلامی       ۱۳ رای  ۱۱-سیدمجتبی زرقانی ۱۲رای  ۱۲-علیرضا مختاری ۱۰رای  ۱۳-محسن همتی    ۹رای  ۱۴-لطف اله امیری کیا ۸رای  لازم به ذکر است پس از اخذ رای، آقایان حمیدرضا کشاورز و رضاغلامی از حضور در هیئت اجرایی انصراف داده که آقای سیدمجتبی زرقانی به عنوان نفرنهم هیئت اجرایی انتخاب گردید.

Related posts: