نام: جمشید

نام خانوادگی: بهرامی

سمت: مدیر دفتر بخشدار