نام:ابراهیم
نام خانوادگی: رحیمی
سمت: بخشدار زرقان

رزومه کاری:

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 بخشدارپشت کوه نی ریز

معاون فرمانداری نی ریز

رئیس دبیرخانه شورای تأمین استان فارس

رئیس اداره سیاسی،اجتماعی فرمانداری شیراز

عضو دومین شورای اسلامی شهرآباده طشک

و…