بدینوسیله به اطلاع کلیه ی اهالی محترم روستاهای بخش زرقان میرساند با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین ذوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستایی به تفکیک هر روستا و ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح تصاویر ذیل میباشد:

Related posts: